Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор       Сидоренко Вiктор Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 19.04.2019
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Могилiв-Подiльський завод газового устаткування та приладiв "
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
24001, м. Могилiв-Подiльський, Гудзiя (Строкача), 13
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
03327670
5. Міжміський код та телефон, факс
(04337)-6-45-29 (04337) - 6- 45-29
6. Електронна поштова адреса
zbut@gazpribor.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2019
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.gazpribor.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
19.04.2019 припинено повноваження Директор Сидоренко Вiктор ВАсильович 45.901734
Зміст інформації:
19 квiтня 2019 року рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Акцiонерного товариства «Могилiв-Подiльський завод газового устаткування та приладiв» (Протокол № 23 вiд 19.04.2019 р.)
Звiльнення посадової особи виконано на пiдставi Статуту та створення одноособового виконавчого органу Товариства – Директора
Посадова особа ,Сидоренко Вiктор Васильович, звiльнено з посади Директора.
19.04.2019 обрано Керiвник Сидоренко Вiктор Васильович 45.901734
Зміст інформації:
19 квiтня 2019 року рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Акцiонерного товариства «Могилiв-Подiльський завод газового устаткування та приладiв» (Протокол № 23 вiд 19.04.2019 р.)
Обрання керiвника виконано на пiдставi прийняття додатку до Статуту та створення одноособового виконавчого органу Товариства.
Керiвником товариства вибрано Сидоренко Вiктор Васильович.. Особу призначено термiном на 5 рокiв .. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Директор АТ "Могилiв -Подiльський завод "Газприлад", Загальний стаж роботи 38 рокiв, стаж керiвної роботи 14 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає