Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Могилiв-Подiльський завод газового устаткування та приладiв "
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 03327670
3. Місцезнаходження 24001, м. Могилiв-Подiльський, Гудзiя (Строкача), 13
4. Міжміський код, телефон та факс (04337)-6-45-29 (04337) - 6- 45-29
5. Електронна поштова адреса zbut@gazpribor.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.gazpribor.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

Згiдно Протоколу № 23 загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства "Могилiв-Подiльський завод газового устаткування та приладiв" 19.04.2019р., за адресою 24001, Вiнницька обл., м. Могилiв-Подiльський, вул. Київська, було прийнято рiшення про Надання Наглядовiй Радi, згiдно ст. 32, 52, 70 Закону України «Про Акцiонернi товариства» попередню згоду на вчинення значних правочинiв сума яких перевищує 50% вартостi активiв товариства протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення.
- договорiв кредитування, гранична сукупна вартiсть даних правочинiв не повинна перевищувати 156% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2018р.,
- значних господарських правочинiв (стосовно страхування, оренди, лiзингу), гранична сукупна вартiсть даних правочинiв не повинна перевищувати 156% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2018р.,
- договорiв купiвлi-продажу основних засобiв, майнових прав гранична сукупна вартiсть даних правочинiв не повинна перевищувати 156% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2018р.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 5206 т. грн. При цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинiв) є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Сидоренко Вiктор Васильович
Керiвник   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
19.04.2018
(дата)