Сообщение о возникновении особой информации эмитента

Інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв 23.04.2018 р., протокол №22 вiд 24.04.2018 р., прийнято рiшення про змiну типу товариства з публiчного на приватне. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР — 04.05.2018р Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: Публiчне акцiонерне товариство Могилiв-Подiльський завод газового устаткування та приладiв. Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Приватне акцiонерне товариство Могилiв-Подiльський завод газового устаткування та приладiв.

Загальні відомості

  • Повне найменування емітента — Приватне акцiонерне товариство Могилiв-Подiльський завод газового устаткування та приладiв
  • Код за ЄДРПОУ — 03327670
  • Місцезнаходження — 24001, м. Могилiв-Подiльський , Гудзiя, 13
  • Міжміський код, телефон та факс — 0972002001 | 04337-6-52-86
  • Електронна поштова адреса — msf@gazpribor.com.ua
  • Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації — www.gazpribor.com.ua
  • Вид особливої інформації — Відомості про зміну типу акціонерного товариства

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством

Сидоренко Вiктор Васильович

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Лидер в производстве газового оборудования.

Продукция

Дополнительная информация

Местонахождение

ПАО "Могилев-Подольский завод "Газприбор", ул. Н. Гудзия, 13, г. Могилёв-Подольский, Винницкой обл., Украина, 24001.

Код завода по ЕГРПОУ – 03327670

Обратная связь

zbut@gazpribor.com.ua

msf@gazpribor.com.ua