Созыв внеочередного Общего собрания акционеров

Акціонер-власник 25,6878% акцій ПАТ «Могилів-Подільський завод «Газприлад», код ЄДРПОУ 03327670, (надалі Товариство), повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2018 року о 12год. 00хв. в кабінеті голови правління за місцезнаходженням Товариства: 24001, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Строкача, 13.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складатиме станом на 24год. 00хв. 16 квітня 2018 року. Реєстрація акціонерів буде проводитися 23 квітня 2018 з 10год. 00хв. до 11год. 45хв. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України. Акціонери до проведення Загальних зборів за запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного за місцезнаходженням товариства.

√ Порядок денний

(перелік питань, що виносяться на голосування)

 1. Про обрання голови та членів лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
 3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
 4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2016-2017роки.
 5. Звіт наглядової ради за 2016-2017роки.
 6. Звіт та висновки ревкомісії.
 7. Затвердження результатів діяльності, основних напрямків діяльності на 2018р.
 8. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне.
 9. Прийняття нової редакції статуту та внутрішніх положень Товариства. Визначення уповноваженої особи на підписання статуту та внутрішніх положень.
 10. Припинення повноважень наглядової ради.
 11. Обрання наглядової ради.
 12. Затвердження умов договорів (контрактів) з головою та членами наглядової ради та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства таких договорів (контрактів).
 13. Припинення повноважень ревізійної комісії.
 14. Обрання ревізійної комісії.
 15. Затвердження умов договорів (контрактів) з головою та членами ревізійної комісії та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства таких договорів (контрактів).
 16. Припинення повноважень голови правління.
 17. Обрання голови правління.
 18. Затвердження угоди з оцінювачем майна.
 19. Про надання згоди на вчинення значного правочину з метою покриття боргів.
 20. Погодження раніше укладених Товариством значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів на 2018-2019 роки.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами
Сидоренко Віктор Васильович, (067) 9853707

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Лидер в производстве газового оборудования.

Продукция

Дополнительная информация

Местонахождение

ПАО "Могилев-Подольский завод "Газприбор", ул. Н. Гудзия, 13, г. Могилёв-Подольский, Винницкой обл., Украина, 24001.

Код завода по ЕГРПОУ – 03327670

Обратная связь

zbut@gazpribor.com.ua

msf@gazpribor.com.ua